Kleine Aanpassingen in Plannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Foto: Provincie Noord-Brabant

‘S-HERTOGENBOSCH – Gedeputeerde Staten hebben enkele aanpassingen doorgevoerd in de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State. Deze aanpassingen betreffen relatief kleine wijzigingen om de omgeving rond de A59 tussen ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk te verbeteren. De plannen worden vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan dat moet worden goedgekeurd door Provinciale Staten.

In haar tussenuitspraak van 14 februari 2024 was de Raad van State grotendeels tevreden over de onderbouwing van de plannen. Echter, werden drie gebreken geconstateerd:

  • Verduidelijking van het gebruik dat in strijd is met de bestemming zoals opgenomen in het plan, met name gerelateerd aan seksinrichtingen, escortbedrijven en/of straatprostitutie;
  • Regeling van de fysieke compensatie van het Natuur Netwerk Brabant in de planregels;
  • Toelichting op hoe de externe saldering met één van de veehouderijlocaties voldoet aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant en dat deze locatie niet behoort tot de zogenaamde ‘stoppers’, waarvan de stikstofdepositie al eerder is ingezet.

“Gedeputeerde Staten hebben in hoog tempo het Provinciaal Inpassingsplan aangepast, aangezien alle betrokken partijen in het gebied graag willen starten met de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat,” aldus gedeputeerde Wilma Dirken. “Ik ben hoopvol dat na goedkeuring door Provinciale Staten ook de Raad van State de plannen zal goedkeuren, zodat we kunnen doorgaan met de noodzakelijke verbeteringen op het gebied van natuur, water en verkeersinfrastructuur.”

Na goedkeuring van de provinciale inpassingsplannen worden deze, samen met de nadere onderbouwing over het extern salderen, voorgelegd aan de Raad van State. Hierna zal de Raad van State een onherroepelijke uitspraak doen, waarbij de exacte termijn nog niet bekend is.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving rond de A59 tussen ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk, met focus op natuur, water en verkeer. Het programma beoogt niet alleen verbeterde bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming van het verkeer, maar ook behoud van natuur, waterberging, recreatiemogelijkheden en leefbaarheid in de omliggende kernen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen