Begroting Loon op Zand sluitend, maar uitdagend voor de toekomst

Foto: PIxabay

De begroting voor Loon op Zand is sluitend voor 2024, maar biedt uitdagingen voor de toekomst. Tot 2025 stijgt het saldo van de gemeente, vanaf 2026 is er een tekort. Het Rijk biedt onvoldoende middelen om de meerjarenraming sluitend te maken. Daarom brengt het college de te verwachten tekorten duidelijk en transparant in kaart. Het college zet in op wendbaarheid en maximaal maatschappelijk rendement. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de gemeente ook na 2025 goede keuzes kan maken.

Onzekerheid vanuit het Rijk over financiering en herijking Gemeentefonds

De Rijksoverheid is onduidelijk over de financiering en herijking van het Gemeentefonds. Dit maakt het voor alle Nederlandse gemeenten moeilijk om vooruit te plannen: vooral vanaf het “ravijnjaar” 2026, als veel incidentele bijdragen stoppen. In lijn met de oproep van de VNG laat het college voor 2024 een eerlijke en realistische begroting zien en staan de te verwachten tekorten in de meerjarenraming. Deze oproep geniet inmiddels ook steun van de provincie Noord-Brabant.

Jan Brekelmans – wethouder financiën: “We gieten niets in beton”

“In deze onzekere tijden streven we naar wendbaarheid in onze begroting. We zien namelijk risico’s, tegelijkertijd hebben we de risico’s niet volledig in beeld. Dit geldt voor bijna alle Nederlandse gemeenten en hangt samen met de onzekerheid rondom bijdragen van het Rijk. Het is nu niet het moment om al onze keuzes in beton te gieten. De keuzes die we maken zijn niet financieel gedreven, maar gericht op het creëren van maximaal maatschappelijk rendement voor onze inwoners. Daarom investeren we in onze organisatie, ons menselijk kapitaal. Want met goede mensen kunnen we snel schakelen en de uitdagingen die op ons afkomen succesvol aanpakken.”

Financiële ruimte maximaal benutten

Het college houdt in 2024 koers en kiest er bewust voor om de financiële ruimte die er is maximaal te benutten. Dit betekent dat het college de organisatieontwikkeling afrondt zoals gepland. Dit zorgt voor een sterke ambtelijke organisatie, waar mensen daadwerkelijk het verschil maken en de dienstverlening aan inwoners op peil blijft. Verder is er onder andere aandacht voor de opgaven uit het sociaal domein, nieuw cultuurbeleid, het systeem van afvalstoffenheffing en de duurzaamheidsagenda. Het college zet daarmee de inwoner centraal zodat zij kunnen wonen en leven in een veilige, groene én betaalbare omgeving.

Flexibel inzetten van instrumenten

Bij alle grote opgaven onderzoekt het college wat de ideale instrumentenmix is. Hoe die mix eruit ziet, is niet altijd direct bekend. Daarom is er ruimte gecreëerd om gedurende twee jaar tot verantwoorde en onderbouwde voorstellen te komen. Het college zet daarbij steeds in op kansrijke initiatieven. Daarmee past de begroting binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen: wendbaar, transparant en gericht op maatschappelijk rendement.

Meer informatie over vaststellen en inzien begroting

De gemeenteraad van Loon op Zand bespreekt de begroting 2024 op donderdag 2 november tijdens een beeldvormende ronde. Op donderdag 9 november neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de begroting. De raad kan nog wijzigingen aanbrengen in de begroting. Pas daarna is de begroting officieel vastgesteld. Alle raadsvergaderingen zijn openbaar toegankelijk en online te volgen.

Raadpleeg informatie over raadsvergaderingen via: https://loonopzand.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
De begroting is in te zien via www.loonopzand.nl/financieel

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen