Onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor beregenen grasland in Brabant

Foto: brabantsedelta.nl

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend, dat het met ingang van vrijdag 7 augustus 2015 verboden is om oppervlaktewater te onttrekken voor het beregenen van grasland, uit het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal en ten oosten van de A27. Binnen dit gebied ligt ook de gemeente Loon op Zand.

Eerder stelde het waterschap al diverse onttrekkingsverboden in. Deze blijven van kracht. De onttrekkingsverboden gelden tot nader order en zijn ingesteld op grond van artikel 3.13 van de keur. Het waterschap ziet toe op naleving van de verboden. Voor de overige gebieden geldt geen onttrekkingsverbod.

Op onderstaande kaart is goed in beeld gebracht om welk gebied het gaat. Binnen het oranje gebied geldt het verbod om oppervlaktewater te onttrekken voor het beregenen van grasland.

onttrekken oppervlaktewater

De hoge temperaturen, plus de weersverwachting hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregelen moet nemen. Door de lage waterstand kan er namelijk schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in de waterlopen. Zodra de omstandigheden dit toelaten worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.brabantsedelta.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Geen vergunning/ontheffing mogelijk
Voor gebieden waar een onttrekkingsverbod wordt ingesteld, is geen vergunning/ontheffing mogelijk. Ook de reguliere vergunningen en ontheffingen van het waterschap voor het onttrekken van oppervlaktewater, die zijn toegekend op grond van de keur van het waterschap, zijn ondergeschikt aan dit onttrekkingsverbod.

Informatie
Voor nadere informatie over deze verboden kunt u contact opnemen met het waterschap via het algemene informatienummer: 076 564 10 00. Kijk op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod voor meer gedetailleerde informatie over de onttrekkingsverboden en voor een overzichtskaart met de gebieden waar deze gelden. Wanneer het waterschap besluit tot aanvullende verboden, dan leest u dat ook op deze website.

Reacties

article
16534
Onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor beregenen grasland
Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend, dat het met ingang van vrijdag
https://loon-op-zand.nieuws.nl/nieuws/16534/onttrekkingsverbod-oppervlaktewater-voor-beregenen-grasland-in-brabant/
2015-08-10T11:06:22+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/204/2015/08/10110542/beregenen-715x408.jpg
Nieuws